health center

Zorgen voor
We willen goed zorgen voor onze kinderen in Lwengo. En op afstand is dat best wel moeilijk. Tijdens ons  bezoek vonden we een kindje ziek en alleen in één van de slaapzalen. Een enkele keer appt Anthony ons dat er een kind op Boarding School ziek is en dat hij het zieke kind eigenlijk naar huis moet sturen. Het betreffende kind zit meestal op Boarding School omdat ze ver weg wonen, maar ook omdat de thuissituatie erg slecht is door drank en/of drugs en armoede, is er soms helemaal niemand die voor het kind kan zorgen. 

Elk jaar zijn er ongeveer 52.000 nieuwe hiv-infecties in Uganda. Onderzoek toont aan dat 1,4 miljoen mensen in Uganda in 2016 met HIV leefden en dat ten minste 28.000 mensen aan HIV stierven. Naast HIV zijn er heel veel overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten waardoor mensen onnodig sterven of  fysiek ernstig verzwakken, meestal door gebrek aan medische informatie (te ver weg) en medische hulp (kundige mensen), maar ook door gebrek aan voorlichting.

Als gevolg hiervan worden mensen zieker en nemen hun toevlucht tot kruiden en spirituele genezers zonder een deskundige arts te raadplegen die een goede diagnose kan te stellen. Dit zorgt voor onnodig hoge sterftecijfers. 

 

Nieuwe plannen
Dit en nog zoveel meer zette ons aan het denken. We wilden in ieder geval in de buurt van de school, heel graag een ziekenzaaltje, zodat zieke kinderen gewoon rustig ziek kunnen zijn. maar ook waar ze verzorgd worden, medicatie krijgen, etc. om weer beter te worden. We gingen naar Anthony en deelden onze zorgen met hem. Hij vertelde dat hij al heel lang een Health Center in Nakyenyi wilde hebben. Ook voor de wat eenvoudige zaken, als inentingen, voorlichting, een kleine behandelkamer maar ook voor een huisarts en apotheek en natuurlijk een ziekenzaaltje. 
Anthony ging aan het werk, maakte een proposal met een begroting en liet tekeningen maken hoe het zou moeten worden.

We schrokken wel een beetje van de prijs, maar we gingen toch op zoek naar een sponsor en die vonden we! Pieter en Harry gingen naar KLG Europe in Venlo (zie onze sponsorpagina) en vonden daar een belangstellend gehoor. Een week later kregen we groen licht en konden we dit fantastische nieuws met Anthony gaan delen. Hij was razend enthousiast en had "tears of love" na dit goede nieuws. Nog geen week later had Anthony de benodigde mensen en bouwmaterialen bij elkaar en begon in december 2018 de bouw van het health center. Hieronder zullen we foto's publiceren, zodat de bouw op de voet gevolgd kan worden! Wat  geweldig is, is dat o.a. Lwere Hussein, een van onze sponsorkinderen met een verstandelijke beperking en in de special class zit op Lwerudeso School, in de vakantie en na schooltijd, geweldig kan meehelpen bij dit project. Hij is er helemaal blij mee. 

In april 2020 wordt het Health Center officieel in gebruik genomen, vervroegd, i.v.m. corona (zie ook: voedselhulp tijdens coronacrisis) Er is nog een grote wens: een Solar System. In Lwengo valt de stroom nog wel eens uit en dat zou voor o.a. de koelkasten, waar medicijnen in bewaard worden, rampzalig zijn. En weer vonden we een sponsor die dit wilde betalen en konden er in mei 2021 voldoende zonnepanelen geplaatst worden om de stroom in het Health Center te garanderen.

 

december 2018
het gat voor de septic tank tbv was- en toiletruimte
december 2018
begin januari 2019
begin januari 2019
begin januari 2019
begin januari 2019
dit is Lwere, hij heeft een verstandelijke beperking en mag lekker meehelpen!
22 januari 2019
22 januari 2019
1 februari 2019
1 februari 2019

Een andere wens was: een waterpomp. Er staat een grote tank naast het Health Center. Als er te weinig regen valt is er dus geen water en moet er duur water gekocht worden. 

De Hervormde Kerk in Putten was bereid het volledige bedrag te doneren om de waterpomp te realiseren. Geweldig!

We zijn zelf wezen kijken toen de put gegraven werd. Dit gebeurt met de hand: Eén man gaat de put in en graaft het zand eruit in een emmer en die wordt naar boven gehaald, geleegd en dan gaat de emmer weer naar beneden. Weken is er op die manier gegraven tot 65 meter diep! Een monnikenwerk in onze ogen! 

Het Health Center heeft in elk geval gegarandeerd schoon, helder water! En ook de omgeving geniet daarvan mee! 

 

Verloskamer

Het Health Center is echt zo'n plek die om steeds meer verbeteringen vraagt. We hebben een prachtig Health Center, met helder water door de realisatie van de electrische waterpomp. Als de stroom uitvalt, kunnen ze terugvallen op het Solar System. Maar wat als er een kindje geboren wordt? Ook daar is inmiddels in voorzien. Er is een kamer ingericht en er zijn een aantal instrumenten gekocht om de bevalling goed te kunnen begeleiden.

 

Uitbreiding Health Center

Intussen is er wel geconstateerd dat de moeders die net bevallen zijn, soms wel wat langer in het ziekenhuis zouden moeten blijven om te herstellen. Eén extra nacht is vaak al genoeg. Ook zou het zinnig zijn het Health Center uit te breiden met een tandarts en een oogarts om problemen met het gebit en de ogen eerder te signaleren. Wederom hebben we fondsen gezocht die de uitbreiding van het Health Center met een aantal ziekenzalen en spreekkamers voor verschillende artsen mogelijk maakten. Achter het huidige Health Center is nog een stuk braakliggend terrein dat gebruikt zal worden om de uitbreiding te realiseren. 

In februari 2024 is ook de uitbreiding van het Health Center officieel in gebruik genomen. 

English

Care for
We want to take good care of our children in Lwengo. And that is quite difficult from a distance. During our visit we found a child sick and alone in one of the dormitories. Occasionally Anthony texts us that a child at Boarding School is sick and that he should actually send the sick child home. The child in question is usually at Boarding School because they live far away, but also because the home situation is very bad due to alcohol and / or drugs and poverty, there is sometimes no one at all who can take care of the sick child.

There are about 52,000 new HIV infections in Uganda every year. Research shows that 1.4 million people in Uganda were living with HIV in 2016 and that at least 28,000 people died from HIV. In addition to HIV, there are many communicable and non-communicable diseases that cause people to die unnecessarily or seriously weaken them physically, usually due to a lack of medical information (too far away) and medical assistance (skilled people), but also due to a lack of information.

As a result, people get sicker and resort to herbs and spiritual healers without consulting an expert doctor who can make a proper diagnosis. This leads to unnecessarily high mortality rates.

 

New plans
This and so much more made us think. In any case, we want a hospital ward close to the school, so that sick children can just be quietly ill. but also where they are cared for, given medication, etc. to get well again. We went to see Anthony and shared our concerns with him. He said he had wanted to have a Health Center in Nakyenyi for a long time. Also for the simple matters, such as vaccinations, information, a small treatment room, but also for a general practitioner and pharmacy and of course an infirmary.

Anthony made a proposal with a budget and had drawings made of how it should be.

We were a bit shocked about the price, but we went looking for a sponsor and we found one! Pieter and Harry went to KLG Europe in Venlo (see our sponsor page) and found an interested audience. A week later we got the go-ahead and were able to share this fantastic news with Anthony. He was very enthusiastic and had "tears of love" after this good news. Less than a week later, Anthony had the necessary people and building materials together and construction of the health center began in December 2018. Below we will publish photos, so that the construction can be followed closely!

What is so good to see that Lwere Hussein, one of our sponsor children with a mental disability and in the special class at Lwerudeso School, during the holidays and after school, can help a great deal with this project. He is completely happy with it.

The Health Center will be officially open in April 2020, It is earlier than planned by corona crisis (you read: food aid during corona crisis). There is still one big wish: a Solar System. In Lwengo, the power is sometimes gone and that would be disastrous for, among other things, the refrigerators, where medicines are stored. And again we found a sponsor who wanted to pay for this and enough solar panels could be installed in May 2021 to guarantee the power in the Health Center.

 

Another wish was: a water pump. There is a large tank next to the Health Center. If there is too little rain, there is no water and expensive water has to be bought.

The Reformed Church in Putten was willing to donate the full amount to realize the water pump. Awesome! We went to see for ourselves when the well was being dug. This is done by hand: One man goes into the well and digs out the sand in a bucket and it is brought up, emptied and then the bucket goes back down. For weeks they dug up to 65 meters deep! A monk's work in our eyes!

In any case, the Health Center is guaranteed to have clear water! And the environment also enjoys it!

 

Delivery room

The Health Center is really one of those places that demands more and more improvements. We have a beautiful Health Center, with clear water through the realization of the electric water pump. If the power goes out, they can fall back on the Solar System. But what if a baby is born? This has also been provided for. A room has been furnished and a number of instruments have been purchased to properly supervise the delivery.

Health Center expansion

In the meantime, it has been observed that mothers who have just given birth sometimes need to stay in the hospital a little longer to recover. One extra night is often enough.

It would also make sense to expand the Health Center with a dentist and an ophthalmologist to identify problems with teeth and eyes earlier.

Once again we search for funds to enable the expansion of the Health Center with a number of wards and consultation rooms for various doctors.

Behind the current Health Center is a piece of undeveloped land that will be used to realize the expansion.

The extension of the Health Center was also officially put into use in February 2024.