Help mee

Om daadwerkelijk een kind in Lwengo te helpen willen we proberen het kind zolang te sponsoren tot het op eigen benen kan staan. Met andere woorden: we helpen het kind totdat het voor zichzelf kan zorgen en niet meer afhankelijk is van anderen door hen een vak te laten leren. Dat kan van alles zijn: naaister, kapster, timmerman, automonteur en vult u zelf maar verder in. 

Als u besloten hebt een kind of student te sponsoren, houden wij u natuurlijk op de hoogte van zijn of haar ontwikkeling.

Wij proberen minimaal 2x per jaar naar Uganda te gaan. We zullen u dat ook tijdig melden wanneer we precies gaan. U kunt dan een gezellige brief met wat foto’s meegeven die wij persoonlijk gaan overhandigen en na onze reis koppelen we alle informatie betreffende het kind weer terug aan de sponsorouder. We maken foto's, meten de kinderen en hebben een gesprekje met hen. We krijgen daarmee een aardige indruk van het kind. Ook zien we dan of het goed gaat met de kinderen, of het geld goed besteed is en of er andere dingen noodzakelijk zijn.
Dit alles doen we met elkaar om de kinderen daar betere leefomstandigheden te bieden, zodat zij in hun eigen land een goede toekomst tegemoet kunnen gaan! Altijd zijn wij op zoek naar sponsorouders omdat er nog zoveel kinderen rondlopen die we deze betere toekomst ook zo graag gunnen!

 

U kunt ons ook helpen door uw netwerk beschikbaar te stellen en onze Stichting op die manier onder de aandacht te brengen van nog meer mensen.

 

Tenslotte:

Iemand kan niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand  helpen!

  

English

In order to actually help a child in Lwengo, we want to try to sponsor the child until it can stand on its own two feet. In other words, we help the child until it can take care of itself and is no longer dependent on others by letting them learn a trade. This can be anything: seamstress, hairdresser, carpenter, car mechanic and fill in the details yourself.

If you have decided to sponsor a child or student, we will of course keep you informed of his or her development.

We try to go to Uganda at least twice a year. We will also inform you  when exactly we are going. You can then send a nice letter with some photos that we will personally hand over and after our trip we will link all information about the child back to the sponsor parent. We take pictures, measure the children and have a chat with them. This gives us a nice impression of the child.

We also see whether the children are doing well, whether the money has been well spent and whether other things are necessary.

 

We do all this together to offer the children there better living conditions, so that they can have a good future in their own country!

We are always looking for sponsor parents because there are still so many children that we want to give them a better future!

 

You can also help us by making your network available and bringing our Foundation to the attention of even more people.

And last but not least:
someone cannot help everyone, but everyone can help someone!