Ga mee op reis

Twee keer per jaar reizen wij naar Lwengo af om al onze sponsorkinderen persoonlijk te bezoeken. We kijken dan hoe het met de kinderen gaat. Of ze het naar hun zin hebben, lekker gegroeid zijn, of ze het op school naar hun zin hebben en ze vorderingen maken, kortom we zien of we met blije kinderen te maken hebben of niet. 
In januari gaan Pieter en ik in principe samen. We vieren dan ook een beetje vakantie en doen wat huisbezoeken bij probleemkinderen en werken plannen en ideeën met Anthony uit. maar in het voor- en najaar, meestal in april/mei en oktober/november kunnen er een beperkt aantal sponsors of  belangstellenden met ons meereizen. 

 

Hoe ziet zo'n reis er dan ongeveer uit?

Wij vinden het prettig om met de KLM te vliegen. We vliegen dan overdag via Rwanda, naar Uganda en dan zijn we rond half elf 's avonds in Entebbe, waar het in de zomer een uur later is en in de winter 2 uur later.
We overnachten in Entebbe bijvoorbeeld in hotel ViaVia. Daar kun je rustig even bijkomen van de lange vlucht onder het genot van een hapje en een drankje. Je verblijft daar in een mooie, maar eenvoudige kamer, maar je kunt ook kiezen voor een tent met alles er op en er aan behalve een toilet; daarvoor moet je even je tent uit. Na een goede nachtrust reizen we dan de volgende dag verder: of naar Kampala, of we rijden direct door naar Masaka, dat hangt van het programma af. 

 

In Kampala zijn, in overleg, verschillende mogelijkheden om ons één of twee dagen te vermaken, 

 

De reis naar Masaka voert ons over de evenaar, waar we meestal lunchen. Halverwege de middag komen we in Masaka aan en rijden we door naar Masaka Backpackers, onze thuisbasis voor deze reis, waar ons weer een warm onthaal wacht door Joseph en zijn dames! 

Ook hier treffen we op een heuvel, een heel eenvoudig hostel. De kamers hebben bedden met klamboe's en sommige kamers zijn voorzien van  toilet en douche, die overigens niet altijd even warm is. Maar de warmte en gezelligheid hier staan hoog in het vaandel en dat maakt dat wij ons er heel erg thuis voelen.

 

Vanuit Masaka Backpackers is het ongeveer 40 minuten rijden naar Lwengo. In Lwengo staat een vrijwilligershuis dat regelmatig groepjes vrijwilligers herbergt. Wij maken er meestal alleen gebruik van om te lunchen.

Dit huis is oorspronkelijk het huis van Anthony, die er nu achter woont. Jane, zijn vrouw zorgt  voor een goede lunch. 

Vanuit Masaka Backpackers kunnen ook leuke uitstapjes worden georganiseerd. Dit doen we altijd in overleg met onze medereizigers. 

 

De voorbereiding

De voorbereiding van een dergelijke reis is best belangrijk en vaak zijn er veel vragen. Daarom organiseren we altijd ruim van te voren een kennismakingsavond. Dan vertellen we hoe de reis ongeveer gaat verlopen en inventariseren we de wensen van de medereizigers, zodat we een reis op maat kunnen maken voor iedereen. In principe gaan we uit van een 10- tot 14-daagse reis, 

 

Als u belangstelling hebt voor deze reis, stuurt u dan een mailtje naar lwengokids@gmail.com.

English

Twice a year we travel to Lwengo to personally visit all our sponsor children. We then see how the children are doing. Whether they are feeling well, have grown nicely, whether they are having a good time at school and they are making progress. in short, we see whether we are dealing with happy children or not.
In January, Pieter and I will basically go together. We have then also a little holiday and do some home visits with problem children and work out plans and ideas with Anthony. but in the spring and autumn, usually in April/May and October/November, a limited number of sponsors or interested parties can travel with us.

 

What does such a trip look like:
We enjoy flying with KLM. We fly directly during the day via Rwanda, to Uganda and then we are around 10:30 hours in Entebbe, where it is an hour later in the summer and 2 hours later in the winter then in the Netherlands.
We spend the night in Entebbe for example in hotel ViaVia. There you can relax from the long flight while enjoying a snack and a drink. You will stay there in a nice, but simple room, but you can also opt for a tent with everything on and on except a toilet; for that you have to get out of your tent. After a good night's sleep, we continue the next day. or to Kampala, or we drive directly to Masaka, that depends on the program.

 

In Kampala are, in consultation, various options to entertain us for one or two days,

 

The journey to Masaka takes us across the equator, where we usually have lunch. Mid-afternoon we arrive in Masaka and drive on to Masaka Backpackers, our home base for this trip, where a warm welcome awaits us again by Joseph and his ladies!

Here too we find a very simple hostel on a hill. The rooms have beds with mosquito nets and some rooms have a toilet and shower, which is not always warm. But the warmth and cosiness here are of paramount importance and that makes us feel very much at home.

 

From Masaka Backpackers it is about a 40-minute drive to Lwengo. There is a volunteer house in Lwengo that regularly hosts groups of volunteers. We usually only use it for lunch.

This house was originally the home of Anthony, who now lives behind it. Jane, his wife will provide you with a good lunch.

Fun trips can also be organized from Masaka Backpackers. We always do this in consultation with our fellow travelers.

 

The preparation
Preparing for such a trip is quite important and often there are many questions. That is why we always organize an introduction evening well in advance. We will then tell you how the trip is going to unfold and we make an inventory of the wishes of the fellow travelers, so that we can tailor a trip for everyone. In principle we assume a 10 to 14 day trip,

 

If you are interested in this trip, please send an email to lwengokids@gmail.com.