het idee van het lespakket

 

Eén van de leerdoelen op een basisschool zou gericht kunnen zijn op duurzaamheid en wereldoriëntatie. Naar ons idee mooie en noodzakelijke leerdoelen voor kinderen van deze tijd waarin bewustwording van onze leefomgeving maar ook van mensen verder weg, essentieel is. 

Wij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om mensen bewust te maken van de ongelijkheid in deze wereld. Onder het motto “Omdat iedereen iemand kan helpen” ontwikkelen wij op dit moment een lespakket voor de kinderen van de basisschool. Hierin nemen wij de kinderen, o.a. aan de hand van de 17 werelddoelen, mee naar Lwengo, een district in het zuiden van Uganda. 

Wij hebben het lespakket onderverdeeld in drie niveaus: onderbouw (groepen 1, 2 en 3), middenbouw (groepen 4, 5 en 6) en bovenbouw (groepen 7 en 8).

We bieden dit  programma in principe aan in de vorm van een themaweek waarbij wij denken aan lessen van ongeveer 30 tot 45 minuten per dag.  Aan het eind van de themaweek kan er een presentatie (door de kinderen)  gegeven worden voor ouders en andere  geïnteresseerden.
Maar u kunt natuurlijk ook op een andere manier aan het werk gaan, bijvoorbeeld door een maand lang, elke week een dag te besteden aan Lwengo.

Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de ontwikkeling van het programma. We verwachten dat één en ander klaar voor gebruik is in het seizoen 2022-2023 maar wij willen wij u hieronder nu al graag een inkijkje geven, waar we zoal mee bezig zijn. Heeft u nog goede ideeën, wij horen het graag!

Wij bieden dit lespakket aan in een min of meer “ouderwetse” papieren vorm om het verschil in leren hier en in Lwengo nog duidelijker te laten zien. Daarnaast schuwen ook wij de digitale “snelweg” niet. 

 

Natuurlijk kunt u met uw school één of meerdere kinderen sponsoren. Hoe leuk is het om in groep 1 te beginnen met een kindje te sponsoren in groep 1 van Primary School in Lwengo, die met de kinderen mee gaat en volgt tot aan groep 8! 

 

Mocht u belangstelling hebben om met het pakket te gaan werken, neem dan even contact met ons op. 

The Idea

One of the learning goals at a Primary School could be aimed at sustainability and world orientation. In our opinion, these are beautiful and necessary learning goals for children of this time in which awareness of our living environment, but also of people further away, is essential.

We are constantly looking for ways to make people aware of the inequality in this world. Under the motto “Because everyone can help someone”, we are currently developing a teaching package for the children of Primary School. Here we take the children, based on the 17 world goals, to Lwengo, a district in the south of Uganda.

We have divided the teaching package into three levels: lower (groups 1, 2 and 3), middle (groups 4, 5 and 6) and upper (groups 7 and 8).

In principle, we offer this program in the form of a theme week, in which we think of lessons of approximately 30 to 45 minutes per day. At the end of the theme week, a presentation (by the children) can be given for parents and other interested parties.
But of course you can also work in a different way, for example by spending one day every week on Lwengo for a month.

At the moment we are still working hard on the development of the program. We expect this will be ready for use in the 2022-2023 schoolseason, but we would like to give you below, just now an insight into what we are doing. Do you have any good ideas, please let us know!

We offer this teaching package in a more or less “old-fashioned” paper form to show the difference in learning here and in Lwengo even more clearly. In addition, we do not shy away from the digital “highway”.

 

Of course you can sponsor one or more children with your school. How nice is it to start in group 1 with sponsoring a child in group 1 of Primary School in Lwengo, who will go with the children and follow until group 8!

 

If you are interested in working with the package, please contact us.

Voor de onderbouw:

Group 1, 2 and 3

 

 • Een prentenboek met een spannend verhaal over 2 kinderen. Het meisje, Dahlila mag wel naar school, maar haar vriendje Samuel niet… en wat er dan allemaal gebeurt! Een spannend verhaal met leuke verwerkingen.

   

 • Plaatjes met het hele verhaal die op volgorde gelegd moeten worden.

  2 mooie bruine poppen (Dahlila en Samuel) 

  Dahlila kleden we aan in een mooi schooluniform van Lwerudeso Primary School, maar voor Samuel wordt dat een oud, versleten broekje en bloesje...

 • Een vloerpuzzel in de vorm van een wereldbol
 • A picture book with an exciting story about 2 children. The girl, Dahlila, is allowed to go to school, but her boyfriend Samuel cannot ... and what happens then! An exciting story with fun processing.

 • Pictures with the whole story that must be put in order.

 • 2 beautiful brown dolls (Dahlila and Samuel)

 • We dress Dahlila in a nice school uniform from Lwerudeso Primary School, but for Samuel it will be an old, worn-out pants and blouse ...

 • A floor puzzle in the shape of a globe

 • Het alom bekende Memory spel.
  Voor de groepen 1 en 2 met twee dezelfde plaatjes en voor groep 3 met een plaatje en een letter.
  Ook dit spel is natuurlijk zoveel mogelijk toegespitst op de school in Lwengo.

 • Gezellige kleurplaten die gedownload kunnen worden. 

  Als u op de foto hieronder klikt, krijgt u een leuk voorproefje van een kleurplaat cadeau! 

 • The well-known Memory game.

  For groups 1 and 2 with two identical pictures and for group 3 with a picture and a letter.

  This game is of course also focused as much as possible on the school in Lwengo.

 • Cozy coloring pages that can be downloaded.

  If you click on the picture above, you will receive a nice preview of a coloring page as a gift!

 • Speelgoed maken van afval, zoals ze dat ook in Uganda doen.

 • Doolhof zoals Samuel van school naar huis loopt
 • Making toys from waste, as they do in Uganda.

 • Maze as Samuel walks home from school

Voor de middenbouw

group 4, 5 and 6

 • Lesbrief. Deze 17-bladige lesbrief wordt digitaal aangeboden. Bij deze lesbrief hoort voor ieder kind een origineel Ugandees schriftje, waar de antwoorden in opgeschreven kunnen worden.
  Dus back to basic… op dezelfde manier werken als de kinderen in Lwengo op school werken. Gewoon in een echt Ugandees schrift! 

  De lesbrief bestaat uit een stuk verdieping over Uganda, Lwengo, de 17 werelddoelen, het schoolsysteem en hoe de dag van twee schoolkinderen in Lwengo er  uit ziet.

   

 • Teaching letter. This 17-page lesson letter is offered digitally. This lesson plan includes an original Ugandan notebook for each child, in which the answers can be written down.

  So back to basics… work in the same way as the children in Lwengo work at school. Simply in a real Ugandan script!

  The lesson plan consists more in-depth information about Uganda, Lwengo, the 17 world goals, the school system and what the day of two school children in Lwengo looks like.

 • Het maken van een ABC-poster zoals het in de lesbrief besproken wordt.
 • Spel: 17 werelddoelen met uitleg en betreffende tegels.
 • Making an ABC poster as discussed in the lesson letter.

 • Game: 17 world goals with explanations and corresponding tiles.

 • Een maquette maken van waardeloos materiaal van de Lwerudeso School aan de hand van foto’s.

 • Een kookboekje met originele Ugandese recepten die vrij simpel klaar te maken zijn en eventueel te presenteren in een klein restaurantje tijdens de eindmiddag.
 • Een leuke woordzoeker
 • Making a model of worthless material of the Lwerudeso School on the basis of photos.

 • A cookbook with original Ugandan recipes that are quite simple to prepare and possibly present in a small restaurant during the end afternoon.

 • A fun word search (puzzle)

Voor de bovenbouw

group 7 and 8

 • Net als voor de middenbouw hebben we ook voor de bovenbouw een lesbrief geschreven die wat dieper ingaat op bepaalde onderwerpen dan bij de middenbouw. Deze 17-bladige lesbrief wordt digitaal aangeboden. Ook bij deze lesbrief hoort voor ieder kind een origineel Ugandees schriftje, waar de antwoorden in opgeschreven kunnen worden. Dus back to basic… zoals de kinderen in Lwengo op school werken, werken de kinderen op uw school ook aan dit project.
  De lesbrief bestaat uit een stuk verdieping over Uganda, Lwengo, de 17 werelddoelen, het schoolsysteem en hoe de dag van twee schoolkinderen in Lwengo er uit ziet, uiteraard op een iets hoger niveau.

 • Op verschillende creatieve manieren maken de kinderen de Ugandese vlag. Met papier, verf, stof, etc. die een leuke decoratie kan zijn op de eindmiddag;
 • Er zijn stellingen opgenomen zodat een Lagerhuis debat gevoerd worden n.a.v. de 17 werelddoelen; 

 • Ook de bovenbouw krijgt de gelegenheid om uit het kookboekje een lekker Ugandees recept te maken.
 • Just like for the groups 4, 5 and 6, we have also written a lesson letter for the upper school that goes deeper into certain subjects than for the middle school. This 17-page lesson letter is offered digitally. This lesson plan also includes an original Ugandan notebook for each child, in which the answers can be written down. So back to basics… just as the children in Lwengo work at school, the children at your school also work on this project.
  The lesson plan consists of a piece of in-depth information about Uganda, Lwengo, the 17 world goals, the school system and what the day of two school children in Lwengo looks like, of course at a slightly higher level.
 • The children make the Ugandan flag in various creative ways. With paper, paint, fabric, etc. that can be a nice decoration at the end of the afternoon;
 • Propositions have been included so that a House of Commons debate can be conducted based on the 17 world goals;
 • The upper classes will also have the opportunity to make a delicious Ugandan recipe from the cookbook.
 • Er is een leuke groepsopdracht: het maken van een Power Point Presentatie en/of een artikel schrijven voor de (school)krant door een interview af te nemen, foto’s te maken en alles wat er bij een interview en het plaatsen van een artikel komt kijken.
  De Power Point Presentatie zou gepresenteerd kunnen worden op de eindmiddag en het artikel kan wellicht in de plaatselijke krant een plekje krijgen.

 • Er is een bijzondere woordzoeker: nadenken, zoeken, strepen! Iets moeilijker als voor de middenbouw.

 

 • There is a group assignment: making a Power Point Presentation and / or writing an article for the (school) newspaper by conducting an interview, taking photos and everything that is involved in an interview and the posting of an article.
  The Power Point Presentation could be presented at the end of the afternoon and the article might get a spot in the local newspaper.

 • There is a special word search (puzzle): think, search, streak! Slightly more difficult than for the groups 4, 5 and 6.