Missie en visie

Missie

Eén van de armste streken van Uganda is Lwengo, een gebied waar aids en hiv-besmetting zijn sporen hebben nagelaten.
Onze contactpersoon Anthony spoort samen met zijn medewerkers de kinderen in de community op die geen uitzicht hebben op onderwijs en goede zorg. Wij proberen in Nederland of elders in Europa sponsors voor deze kinderen te vinden, zodat ook zij een goede toekomst hebben. 

 

 • Ons beleidsplan kunt u hier lezen
 • Ons Standaardformulier Publicatie plicht - ANBI - Algemeen kunt u hier lezen

Visie

Onze Stichting is van mening dat ieder kind, ongeacht  afkomst, recht heeft op educatie in de breedste zin van het woord om uitzicht op een goede toekomst te vergroten. Dit komt ten goede van het kind, het gezin, het district en uiteindelijk het land waar het kind opgroeit.

 

De hoofdlijnen uit het beleidsplan van de afgelopen jaren en de komende jaren:

De allerarmste kinderen in Lwengo/Uganda de mogelijkheid bieden naar school te gaan om zo een betere toekomst te kunnen opbouwen waarin ze kunnen voorzien in hun levensonderhoud. We zullen alles in het werk stellen om een eenmaal gesponsord kind te begeleiden tot hij/zij op eigen benen kan staan.

Tevens proberen wij te werken aan betere leefomstandigheden in Lwengo. Door het werven van fondsen konden wij het afgelopen jaar bijvoorbeeld een Health Center bouwen, wordt er gewerkt aan een uitgebreid varkens- en geitenproject voor de gezinnen waarin onze sponsorkinderen leven en wordt er nu (juli 2020) gebouwd aan twee nieuwe slaapzalen met goede toiletvoorzieningen en doucheruimtes. Zie voor uitgebreide verslagen hiervan de verhalen onder het tabblad "projecten"

In de komende jaren zullen wij naast het vinden van sponsors voor  kinderen, ons meer en meer focussen op de leefomgeving. We zullen ons inzetten voor het onderwijs voor specifiek meisjes, die ook hier al gauw een ondergeschikte rol hebben. Maar ook voor deugdelijk vervoer van en naar school voor de kinderen die ver weg wonen en de gehandicapte kinderen.

 

Het logo

 

De belangrijkste kleuren van het logo zijn blauw en oranje, omdat dat ook de kleuren van de  school-uniformen zijn zoals op de foto hiernaast te zien is. 

Ons logo heeft de volgende betekenis:

 • De horizontale lijn: vaste grond onder kindervoeten

 • De verticale lijn: een steuntje in de rug

 • Het dak: bescherming van de kinderen

 • De boom: teken van een nieuw leven, nieuwe toekomst

 • De opening: de weg naar de toekomst ligt open

 • De kinderen: Daar doen we het voor 

Omdat we soms dingen samen willen voegen: het schoolkind, het logo en ons werk in Afrika, hebben we deze drie dingen gecombineerd in één figuur, dat we vaak in de social media zullen gebruiken.

English

 

Mission
One of the poorest regions of Uganda is Lwengo, an area where AIDS and HIV infection have left its mark.
Our contact person Anthony, together with his employees, tracks down the children in the Community who have no prospect of education and good care. We try to find sponsors for these children in the Netherlands or elsewhere in Europe, so that they will have a better future.

 • You can read our policy plan here 
 • You can read our  "Standard form Publication obligation - ANBI - General" here 

 

Vision
Our Foundation believes that every child, regardless of origin, has the right to education in order to increase the prospect of a good future. This benefits the child, the family, the district and ultimately the country where the child grows up.

 

The main points from the policy plan of recent years and the coming years:

To offer the poorest children in Lwengo / Uganda the opportunity to go to school in order to have a better future in which they can provide for their livelihood. We will do everything what we can to guide a once sponsored child until he / she can stand on their own two feet, so until the child is independent.

We also try to work on better living conditions in Lwengo. For example, by raising funds last year we were able to build a Health Center, an extensive pig and goat project for the families in which our sponsor children live and are now (July 2020) building two new dormitories with good toilet facilities and shower rooms. For detailed reports of this, see the stories under the tab "projects"

In the coming years, in addition to finding sponsors for children, we will focus more and more on the living environment. We will dedicate ourselves to education for specific girls, who will soon have a subordinate role here too. But also for proper transport to and from school for children who live far away and the handicapped children.

The logo


The main colors of the logo are blue and orange, because these are also the colors of the school uniforms as shown in the photo on the left.

Our logo has the following meaning:

 • The horizontal line: firm ground under children's feet

 • The vertical line: a helping hand

 • The roof: protecting the children

 • The tree: sign of a new life, new future

 • The opening: the way to the future is open

 • The children: That's what we work for

 

Because we sometimes want to put things together: our school child, the logo and letting know that we work in Africa, we have combined these three things into one figure, which we will often use in social media.