Varkens- en geitenproject

De eerste keer dat we onze sponsorkinderen gingen bezoeken, vroegen we de sponsorouders een klein cadeautje mee te geven voor hun sponsorkind. Een schriftje, wat potloden, pennen, kleurboekje, kleurpotloden, etc.  Het was een hele klus om alle pakjes bij de kinderen thuis af te leveren. De kinderen waren er uiteraard heel blij mee, maar het riep bij ons en ook bij de sponsorouders vragen op: kunnen we ook voor de broertjes en zusjes iets meegeven? En voor de verzorgers? Tsja... als je 40 sponsorkinderen hebt, lukt dat nog wel, maar (gelukkig!) groeit het aantal en wordt dat steeds moeilijker i.v.m. de ruimte in de koffers. Op het moment dat ik dit schrijf hebben we ruim 80 kinderen in het sponsorproject die we onmogelijk allemaal thuis meer kunnen bezoeken (begin 2021  hebben we 210 kinderen in sponsoring en in september 2022 is dat opgelopen naar 233). De nieuwe sponsorkinderen bezoeken we thuis, zodat we echt van alle kinderen een stukje achtergrond kennen. Ook probleemkinderen zoeken we zo nodig thuis op. Maar de kinderen die we al eens thuis bezocht hebben en dus al langer in het sponsorprogramma zitten, zien  we op school. Ook met hen hebben we een kort gesprekje, we meten ze op en zien we hoe het met ze gaat. 

Inmiddels zijn er kinderen die door willen leren en naar Secondary School willen. Ook hier denken we over na hoe we de kinderen na Primary 7 (financieel) verder kunnen helpen om daadwerkelijk een eigen bestaan op te kunnen bouwen. Al met al een Stichting in ontwikkeling!

Na overleg met Anthony en in het kader: "geef ze een hengel en leer ze vissen", hebben wij besloten niet langer cadeautjes van de sponsor voor de kinderen mee te nemen, maar iets structureels voor het hele gezin van het sponsorkind te doen. Dit heeft geleid tot een geweldig project: het varkens- en geitenproject.. Daarnaast mag u echt nog wel een briefje of een leuke kaart meegeven, dat houden we er natuurlijk wel in.

Elk gezin waar een sponsorkind woont, krijgt een embizi (= varken) of  een embuzi (= geit). Het is de bedoeling dat zij met deze dieren gaan fokken. De gezinnen krijgen materiaal om een hok te bouwen, training in het verzorgen van de dieren en leren hoe ze op een verantwoorde manier met de dieren kunnen fokken. De jonge dieren die er ongetwijfeld komen, kunnen verkocht worden hetgeen inkomen genereert. Uganda kent een groot tekort aan varkensvlees, dus varkens zijn een gewild product op de Ugandese markt!

Pig and goat project

The first time we went to visit our sponsor children, we asked the sponsor parents to give a small gift for their sponsor child. A notebook, some pencils, pens, coloring booklet, crayons, etc. It was quite a job to deliver all the parcels to the children at home. The children were of course very happy with it, but it raised questions for us and also among the sponsor parents: can we also give something for the brothers and sisters? And for the caretakers? Well ... if you have 40 sponsor children, you can still do that, but (luckily!) the number is growing and it is becoming increasingly difficult due to the space in the suitcases. At the time of writing, we have more than 80 children in the sponsorship project that we cannot all visit at home anymore (at the beginning of 2021 we will have 210 children in sponsorship). We visit the new sponsored children at home, so that we really know a little bit of background about all the children. If necessary, we also visit problem children at home. But the children we have already visited at home and have therefore been in the sponsorship program for some time, we see at school. We also have a short chat with them, we measure them and see how they are doing.

There are now children who want to continue learning and want to go to Secondary School. Here too we are thinking about how we can help the children after Primary 7 (financially) to actually build their own existence. For short: a foundation in development!

After consultation with Anthony and in our mind: "give them a fishing rod and teach them to fish", we decided to no longer bring gifts from the sponsor for the children, but to do something structural for the whole family of the sponsor child. This has led to a great project: the pig and goat project.

Every family where a sponsor child lives, gets an embizi (= pig) or an embuzi (= goat). The intention is that they will breed with these animals. The families are provided with materials to build a coop, training in caring for the animals and learning how to breed the animals responsibly. The young animals that will undoubtedly come, can be sold, which generates income. Uganda has a serious shortage of pork, so pigs are a popular product on the Ugandan market!

 

We hebben afgesproken dat 20% van de opbrengst in een fonds gestort wordt waaruit (een deel van) het vervolgonderwijs van de sponsorkinderen betaald gaat worden.

De sponsorouders in Nederland hebben allemaal een bouwplaatje van een PiggyBank gekregen. Even knutselen en het bouwplaatje is een mooi, roze spaarvarken geworden, waarin gespaard kan worden voor de verzorging van het dier (voeding, onderhoud hok, etc.). Hoe leuk is dat, samen werken aan de toekomst van de kinderen! 

Pieter heeft samen met Anthony de aftrap gegeven in Lwengo voor dit project. Anthony had alle ouders uitgenodigd en een groot aantal is, ondanks de op komst zijnde tropische regenbui,  komen luisteren. Het was ontroerend te ervaren hoe dankbaar deze zeer arme mensen zijn met de kans die zij krijgen om op deze manier zelf voor een inkomen te gaan zorgen en dus voor hun kinderen. 

Dit project kost in aanvang ruim € 6.000,-. Een groot deel van dit bedrag hebben wij inmiddels binnen via donaties. (zie ook onze sponsorpagina).

 

We have agreed that 20% of the proceeds will be put into a fund from which (part of) the further education of the sponsor children will be paid.

The sponsor parents in the Netherlands have all received a craft plate from a PiggyBank. A little tinkering and the carft plate has become a beautiful, pink piggy bank, in which you can save for the care of the animal (food, maintenance of the pen, etc.) How nice is that, working together on the future of the children!


Pieter and Anthony kicked off this project in Lwengo. Anthony had invited all the parents and a large number came to listen, despite the coming tropical rain shower. It was moving to experience how grateful these very poor people are with the opportunity they get to provide an income themselves and thus for their children.

This project initially costs more than € 6,000. We have now received a large part of this amount through donations. (see also our sponsor page).

30 december 2018
Het geld is nu volledig binnen en Anthony heeft een plan van aanpak gemaakt en is gestart met bouwen. Hieronder een aantal foto's van de start van ons veelbelovende Piggery-project!

In maart 2019 is het hele gebouw gereed. Een geweldig project met een dubbele functie. In eerste instantie worden hier de varkens gehouden waarvan de kleine biggetjes uitgezet gaan worden in de Community. De mest van de dieren wordt opgevangen en gaat via een goot (zie foto 24) naar de achterkant van de stal. Daar is een put gegraven (foto 25) waar de ammoniak de tijd krijgt om te verdampen.  De overgebleven mest wordt  gebruikt in de moestuin van de school.

Hieronder kunt u het gehele complete eindrapport lezen zoals Anthony dat geschreven heeft. 

 

Het wachten is nu op de juiste varkens.

 

En eind maart 2019 heeft Anthony de varkens gekocht en kan het zorgen en fokken beginnen. De eerste geiten werden uitgezet bij een aantal moslim-sponsorkinderen. Het was één groot feest! Intussen zijn de eerste biggetjes geboren. Het is een prachtig project geworden! 

Tijdens onze april reis hebben we de eerste geit bij één van onze sponsorkinderen gespot (zie foto op pagina 3)

 

De stichting groeit en in oktober 2021 hebben we ruim 200 kinderen in sponsoring, die allemaal in aanmerking komen voor een varken of een geit. De huidige stal is daarvoor te klein en daarom realiseren we een tweede varkensstal.

 

December 30, 2018
The money has now been fully received and Anthony has made an action plan and has started building. Below are some photos of the start of our promising Piggery project!

The entire building will be ready in March 2019. A great project with a double function. Initially, the pigs are kept here, of which the little pigs will be released into the Community. The manure from the animals is collected and goes through a gutter (see photo 24) to the back of the stable. A well has been dug there (photo 25) where the ammonia is given time to evaporate. The leftover manure is used in the school's vegetable garden.

Below you can read the entire final report as Anthony wrote it.

 

We now have to wait for the right pigs.

 

And at the end of March 2019, Anthony bought the pigs and the care and breeding can start. The first goats were released with a number of Muslim sponsor children. It was one big party! In the meantime, the first piglets have been born. It turned out to be a wonderful project!

During our April trip we spotted the first goat with one of our sponsor children (see photo on page 3)

 

The foundation is growing and in October 2021 we will have more than 200 children in sponsorship, all of whom are eligible for a pig or goat. The current barn is too small for that, so we are building a second pig barn.

1e varkensstal (1st pigsty)

Completion report piggery
PDF – 776,7 KB 1112 downloads

2e varkensstal (2nd pigsty)