Secondary School

 

Een schooljaar loopt in Uganda van februari t/m december. December en januari is voor hen de zomervakantie en is de school gesloten. 

 

Na Primary School (= onze basisschool)  komt Secondary School en daarna Vacational School. Hiervan liggen de bedragen aanmerkelijk hoger en variëren van 400 euro tot soms wel 700 euro per jaar  Een fors bedrag en daarom zijn we het varkensproject gestart, waarmee de ouders zelf een bijdrage kunnen gaan leveren. Als u een kind sponsort vanaf Primary School, krijgt u begin november bericht van ons dat uw kind aan vervolgonderwijs toe is. Wij vragen dan of u bereid bent om het sponsorbedrag te verhogen naar 450 euro. Een forse verhoging, maar dat is nu eenmaal het bedrag dat nodig is om verder te kunnen leren. U zou dat bijvoorbeeld ook samen met collega's, vrienden of familie kunnen doen. Er is dan in elk geval genoeg tijd om de financiering te regelen.

 

In elk geval zullen wij er alles aan doen om samen met u alle kinderen naar het vervolgonderwijs te helpen. 

Want wat heeft het voor zin om een kind 10 jaar lang te sponsoren en hem of haar daarna terug te sturen de armoede in..... voor Lwengo Kids Foundation geen optie.

 

 

A school year in Uganda runs from February to December. December and January are the summer holidays for them and the school is closed.

 

After Primary School  comes Secondary School and after that Vacational School. The amounts of this are considerably higher and vary from 400 euros to sometimes 700 euros per year. A substantial amount and that is why we started the pig project, with which the parents can make a contribution themselves. If you sponsor a child from Primary School, you will receive a message from us at the beginning of November that your child is ready for further education. We will then ask if you are willing to increase the sponsor amount to 450 euros. A significant increase, but that is simply the amount that is needed to continue learning. You could also do this together with colleagues, friends or family, for example. In any case, there is then enough time to arrange the financing.

 

In any case, we will do everything we can to help all children to further education with you.

Because what is the point of sponsoring a child for 10 years and then sending him or her back into poverty ... not an option for Lwengo Kids Foundation.

een student sponsoren

In de afgelopen jaren zijn er een aantal studenten die geen of een gedeeltelijke sponsor hebben. Wij vragen uw aandacht voor:

sponsoring a student

In recent years there have been a number of students who have no or a partial sponsor. We ask your attention for:

 

Mulema Fred. 
Fred wil de verpleging in. Hij staat intussen ingeschreven bij St. Joseph Mary Senior Secondary School om aan de opleiding te beginnen. Helaas is er door COVID-19 even vertraging ontstaan en is hij intussen behulpzaam in het Health Center in Lwengo. Zijn studie kost 800 euro per jaar. 

Mulema Fred.
Fred wants to go into nursing. He is now enrolled at St. Joseph Mary Senior Secondary School to begin training. Unfortunately, there has been a delay due to COVID-19 and he is now helping in the Health Center in Lwengo. His study costs 800 euros per year.

Namuyiga Gaudencia

Zij gaat momenteel naar het Homeland College Kyotera. Zij wil later de verpleging in. Haar studiekosten zijn nu 450 euro per jaar, maar worden later wel hoger. Zeker voor meisjes is het zo belangrijk dat ze kunnen studeren, zodat ze niet al heel jong moeten trouwen met alle gevolgen van dien. 
Gaudencia is in 2020 naar Secondary 1 gegaan, maar door COVID-19 is dar natuurlijk veel vertraging ontstaan.

Namuyiga Gaudencia

She is currently attending Homeland College Kyotera. She wants to go into nursing later. Her study costs are now 450 euros per year, but will increase later. Especially for girls it is so important that they can study, so that they do not have to get married at a very young age with all the consequences that entails.
Gaudencia went to Secondary 1 in 2020, but COVID-19 has of course caused a lot of delay.

Nakimpi Oliver

Ook Oliver zit op het Homeland College Kyotera. Voorlopig zit zij hier nog wel een paar jaar, maar uiteindelijk wil ze arts worden. Momenteel zijn de kosten voor haar 450 euro per jaar. Ook zij is in 2020 naar Secondary 1 gegaan en heeft de nodige vertraging opgelopen door COVID-19.

Ook voor haar betekent doorstuderen een zoveel betere toekomst!

Nakimpi Oliver

Oliver is also at Homeland College Kyotera. For the time being she will be here for a few more years, but eventually she wants to become a doctor. Currently the costs for her are 450 euros per year. She also went to Secondary 1 in 2020 and was delayed by COVID-19.

Continuing education means a much better future for her too!

2021
Ook dit jaar komen er weer kinderen van Primary 7 die geen of een gedeeltelijke sponsor hebben. Zij moeten nog examen doen, maar het gaat hier om: Nabakiibi Agnes, zij wil heel graag hotel management gaan doen; Senkima Isma wil graag automonteur worden, Lubega Kato wil timmerman worden en Ndaliike Rodgers wil naar een opleiding om in de bouw te kunnen werken.

Voor hen zijn we op zoek naar sponsors die een gedeelte van hun sponsorgeld willen betalen. Alleen voor Kato zoeken we een volledige sponsor die bereid is 450 euro per jaar te betalen. 

U kunt zich opgeven via onderstaand formulier

 

2021
Also this year there will be children from Primary 7 who have no or a partial sponsor. They still have to take the exam, but this is about: Nabakiibi Agnes, she really wants to do hotel management; Senkima Isma wants to become a car mechanic, Lubega Kato wants to become a carpenter and Ndaliike Rodgers wants to be educated to work in construction.

For them we are looking for sponsors who are willing to pay part of their sponsorship money. Only for Kato we are looking for a full sponsor who is willing to pay 450 euros per year.

You can register using the form below.

Studiefonds

 

In de loop der jaren merken wij dat sponsors toch afhaken op het hoge bedrag wat het vervolgonderwijs nu eenmaal kost. Gevolg daarvan is, dat een aantal studenten eigenlijk niet naar het vervolgonderwijs kunnen. Echter, dat is niet onze doelstelling en wij zullen er altijd alles aan doen om een nieuwe sponsor te vinden. Als dat toch niet lukt, betalen we de kosten voor het betreffende kind zelf.

Naarmate de Stichting groter wordt, komen er echter steeds meer kinderen waarvan de sponsor maar een deel betaalt of helemaal stopt. 

Daarom zijn er plannen in ontwikkeling om fondsen te werven die geld willen storten in ons studiefonds. 

Mocht u daar belangstelling voor hebben, dan kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden.

 

Study fund


Over the years, we have noticed that sponsors give up on the high amount that further education costs. The consequence of this is that a number of students cannot actually go to further education. However, that is not our goal and we will always do everything we can to find a new sponsor. If that does not work, we will pay the costs for the child in question ourselves.

However, as the Foundation grows, there are more and more children of whom the sponsor pays only part or stops completely.

That is why plans are under development to raise funds that want to deposit money in our study fund.

If you are interested, you can register using the form below.

Aanmelden

 

Hieronder kunt u het aanmeldingsformulier downloaden. Daarop kunt u aangeven wat uw voorkeur heeft. Zodra wij dat ingevuld bij ons binnen krijgen, gaan we er mee aan het werk om alle gegevens betreffende de student bij u te krijgen. De informatie bestaat uit wat achtergronden en foto's zover we die nu hebben.

Uiteraard houden wij u tijdens uw sponsoring op de hoogte van de vorderingen.

 

Sign Up


You can download the registration form below. On it you can indicate what you prefer. As soon as we receive this completed, we will start working on getting all the information concerning the student to you. The information consists of some backgrounds and photos as far as we have them now.

We will of course keep you informed of the progress during your sponsorship.

Aanmeldingsformulier Nederlands Studenten
Word – 59,2 KB 226 downloads
Registrationform English Students
Word – 59,0 KB 233 downloads