Het verhaal van Mulema Fred

Toen hij 5 jaar was, is zijn moeder overleden. Zijn vader zorgde goed voor hem. Samen met Fred probeerde hij te overleven en hem naar school te laten gaan. En al moest de onderste steen boven komen, Fred moest en zou naar school. Hij heeft er alles aan gedaan om dat voor elkaar te krijgen want hij had een groot vertrouwen in zijn zoon. Uiteindelijk leek het niet meer te lukken en moest er een sponsor gevonden worden om de schoolfee te kunnen betalen. Vanaf 2013, als hij naar Primary 6 gaat heeft hij een goede sponsor en lijken de problemen opgelost te zijn.

Lwengo Kids Foundation neemt Fred in 2019 over van Lwengo Kids en zetten zijn sponsoring met behulp van een goede sponsor, voort. Hij is dan intussen op St. Joseph Mary Senior Secondary School 4 terecht gekomen en hij behaalt goede resultaten. 

Na Secondary 4 wil hij graag verpleegkunde gaan studeren en dus vertrekt hij naar Rakai, waar hij de opleiding gaat volgen. We bezoeken hem daar in november 2022. Hij ziet er goed uit, heeft het naar zijn zin en zijn resultaten zijn ook prima. Als zijn eindresultaten (2023) in Rakai goed zijn, wil Fred graag verder leren: orthopedische geneeskunde is zijn wens. De opleiding gaat in januari 2024 van start. We hebben met de sponsor overleg gehad en zij willen Fred heel graag blijven steunen. 

Tussen het behalen van zijn certificaat verpleegkunde en de nieuwe opleiding, zit ruim een half jaar. Die tijd benut hij om terug te keren naar Lwengo, zijn trotse vader te bezoeken en hij vindt een baantje bij een eenvoudige apotheek in Kinoni. Hij benut zijn tussenjaartje dus goed. 

Wij zijn met zijn vader trots op hem en volgen hem op zijn verdere levenspad! Maar vooral Fred is Lwengo Kids Foundation en zijn sponsor eeuwig dankbaar dat hij zover kan komen. Hij heeft wel gehoopt, maar nooit gedacht dat zijn dromen werkelijkheid konden worden. 

Het verhaal van Fred gaat verder. Hij heeft onderzocht wat zijn mogelijkheden zijn met het certificaat. Dat zijn er velen, maar niet altijd haalbaar omdat studies nu eenmaal veel geld kosten en ook voor onze sponsors zijn er zeker grenzen. 

Met Fred hebben we bekeken wat de mogelijkheden financieel zijn en met die gegevens heeft hij gekozen. Hij gaat twee jaar werkervaring opdoen en daarna studeert hij verder om zijn diploma verpleegkunde te halen. Op dit moment (januari 2024) werkt hij in ons eigen Health Center onder het toeziend oog van dokter Samuel.

 

April 2024

In april 2024 zijn we weer in Uganda geweest om de kinderen en de projecten te monitoren. We hebben ook een bezoek aan Fred en zijn vader gepland en daar zijn we wel weer een beetje van geschrokken.

Vader huurt  een klein deeltje van een groter huis. Het is maar een hokje, daar stapelt hij al zijn spullen op, woont er en slaapt er. Fred slaapt de meeste nachten in het Health Center waar hij ook werkt. Het is een verdrietige situatie. Fred spaart zijn verdiende geld om een klein huisje te kunnen bouwen, maar dat gaat niet zo snel met een klein loontje! 

English

When he was 5 years old, his mother passed away. His father took good care of him. Together with Fred he tried to survive and let him go to school. And even if the bottom stone had to be raised, Fred had to go to school. He did everything he could to make that happen because he had great faith in his son. Eventually it didn't seem to work anymore and a sponsor had to be found to pay the school fee. As of 2013, when he goes to Primary 6 he has a good sponsor and the problems seem to be solved.

Lwengo Kids Foundation takes over Fred from Lwengo Kids in 2019 and continues his sponsorship with the help of a good sponsor. He has meanwhile ended up at St. Joseph Mary Senior Secondary School 4 and he is getting good results.

After Secondary 4 he would like to study nursing and so he leaves for Rakai, where he will follow the training. We will visit him there in November 2022. He looks good, is having a good time and his results are also good. If his final results (2023) in Rakai are good, Fred would like to continue learning: orthopedic medicine is his wish. The training will start in January 2024. We have consulted with the sponsor and they are very happy to continue to support Fred.

 

There is more than half a year between obtaining his nursing certificate and the new course. He uses that time to return to Lwengo, visit his proud father and find a job at a humble pharmacy in Kinoni. So he makes good use of his gap year. We are proud of him with his father and follow him on his further life path! But especially Fred is eternally grateful to Lwengo Kids Foundation and his sponsor for being able to come this far. He hoped, but never thought that his dreams could come true.

 

Fred's story continues. He has investigated what his options are with the certificate. There are many, but not always feasible because studies cost a lot of money and there are certainly limits for our sponsors. We looked at the financial options with Fred and he made his choice based on that information. He will gain two years of work experience and then continue his studies to obtain his nursing degree. He is currently (January 2024) working in our own Health Center under the watchful eye of doctor Samuel.

 

May 2024

In April 2024 we went back to Uganda to monitor the children and the projects. We also planned a visit to Fred and his father and we were a bit shocked by that.

Father rents a small part of a larger house. It's just a cubicle, where he stacks all his stuff, lives there and sleeps there. Fred sleeps most nights in the Health Center where he also works. It's a sad situation. Fred saves the money he earns to build a small house, but that is not possible on a small wage!

wordt vervolgd - to be continued